สารจากประธานกรรมการ


นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2559 ที่ผ่านมานับเป็นย่างก้าวที่สำคัญของ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยรายแรกและรายเดียวที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี อันสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญที่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันสร้างธุรกิจให้เติบโต รวมถึงลูกค้าและบริษัทประกันภัยที่เป็นเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ ในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทอย่างดีตลอดมา อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการบริหารงาน และเสริมสร้างการเติบโตให้กับกิจการ สร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการในปี 2559 ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ทำให้อัตราของเบี้ยประกันภัยลดลงในขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทนปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องประกอบกับยอดซื้อรถยนต์ใหม่ที่มีจำนวนลดลงทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาของการประกันภัยรถยนต์รวมถึงการเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายของประชาชนในขณะที่ธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการขยายตัวในอัตราต่ำกว่า 10% และบริษัทยังคงต้องแข่งขันกับธนาคาร ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนและความหลากหลายของฐานลูกค้าที่เป็นผู้ฝากเงินกับธนาคาร บริษัทได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะรายได้ค่าบริการ และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทำให้บริษัทยังสามารถทำผลกำไรได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีรายได้รวม 164.46 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% และมีกำไรสุทธิ 27.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.07% มีพนักงานขายทางโทรศัพท์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559ทั้งหมด 209 คน เพิ่มขึ้น 31 คนจากปีที่ผ่านมา

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มประกันออนไลน์แบบครบวงจร และได้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วภายใต้เครื่องหมายบริการ OOHOO หรือ “อู้หู” ผ่านทางเว็บไซต์ www.oohoo.io ซึ่ง OOHOO ถือเป็นอินชัวร์เทค (InsurTech)รายแรกของประเทศไทย เพื่อรุกตลาดประกันภัยในยุคดิจิตอลที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เพื่อรองรับธุรกิจด้านฟินเทค (Fintech) โดยจะเปิดให้บริการธุรกิจ Peer to Peer Lending ผ่านทางเว็บไซต์ www.daingern.com ที่พร้อมตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคทางด้านธุรกรรมสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงจากการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีทางการเงินในสังคมยุคดิจิตอล

สุดท้ายนี้ในนามบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับลูกค้าพร้อมทั้งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานที่โปร่งใส ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในปีต่อๆ ไป