ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงิน งบปี 2559
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 290.77
หนี้สินรวม 36.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น 254.03
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00
รายได้รวม 164.46
กำไรสุทธิ 27.84
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 17.53
ROE(%) 17.56
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.93