ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 3/61
30/09/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 290.77 272.77 278.39
หนี้สินรวม 36.73 33.59 33.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 254.03 239.18 244.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00 65.00 65.00
รายได้รวม 164.46 139.29 99.34
กำไรสุทธิ 27.84 8.74 13.41
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.07 0.10