โครงสร้างกลุ่มบริษัท


บริษัทได้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยมีรายได้ค่านายหน้าประกันภัยและรายได้ค่าบริการอื่นจาก การขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหาฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากบริษัทภายนอกที่จำหน่าย ฐานข้อมูลของลูกค้า และร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริหาร ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ขายประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้กับบริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวผ่านทาง โทรศัพท์ (Telemarketing) โดยมีข้อตกลงที่แบ่งรายได้ร่วมกัน ทั้งนี้ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นการ ขายประกันรถยนต์ซึ่งมีทั้งการประกันรถยนต์ภาคบังคับและการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วยการประกัน รถยนต์ประเภทชัน้ 1 ชั้น 2+ ชั้น 3 และ 3+ รวมทั้ง การประกันอุบัติเหตุ โดยสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขาย ประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ในขณะที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าขายประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตได้ ออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เหมาะสมกับนายหน้าขายประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสม ทรัพย์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทได้การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้พนักงานขายประกัน ของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฏหมายและประกาศต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้โดย คปภ. พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติประกันชีวิตได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น16 บี ถนนพหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และมีสำนักงานทำงานและห้องสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถใน การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิตให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในชั้น 12 เอ และชั้น บี 1 ของอาคารไอบีเอ็ม