ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์


วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่
2562
11 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2561
26 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2561 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2560
9 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2560 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 10.00 น. ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล 
24 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในงาน SET in the City
2559
11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย