ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2017  |  2016

Year :
 


09 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำงวดไตรมาสที่ 1/2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
19 เมษายน 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว๊บไซต์
05 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
29 มีนาคม 2560
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
10 มีนาคม 2560
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
22 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายปันผล (แก้ไข)
22 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2560
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
22 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายปันผล
22 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
22 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
02 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไขเพิ่มเติม)
25 มกราคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
20 มกราคม 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแล้วเสร็จ
05 มกราคม 2560
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
22 ธันวาคม 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2559
19 ธันวาคม 2559
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559