ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2018  |  2017  |  2016

Year :
 


09 มีนาคม 2561
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
20 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
30 มกราคม 2561
แจ้งการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
29 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
08 มกราคม 2561
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
20 พฤศจิกายน 2560
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
08 พฤศจิกายน 2560
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
08 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
08 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
17 ตุลาคม 2560
แจ้งการลาออกของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และแต่งตั้งบุคคลรักษาการแทน
09 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำงวดไตรมาส 2/2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
09 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
31 กรกฎาคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
09 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
<<< <
/ 3
>>>