ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 540
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 22.67

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ วันที่ 07/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 611
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 55,647,700 42.81
2. นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 19,999,000 15.38
3. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.15
4. นายลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 4,850,000 3.73
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ 4,275,000 3.29
6. น.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,360,000 1.05
7. นายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์ 1,100,000 0.85
8. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,000,000 0.77
9. นายณรงค์ สาระสมบัติ 899,200 0.69
10. นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค 840,000 0.65
11. นายเจษฎา สุขทิศ 833,500 0.64
12. นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 780,100 0.60
13. นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี 745,000 0.57
14. นายพิชชา ชัยวิเชียร 699,400 0.54
15. นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง 674,000 0.52