ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 53,895,000 41.46
2. นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 19,999,000 15.38
3. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.15
4. นายลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 4,780,000 3.68
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ 4,275,000 3.29
6. น.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,360,000 1.05
7. นายณัฐพล ทรงสายชลชัย 1,324,300 1.02
8. นายนฤชิต แต่งสวน 1,203,101 0.93
9. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,100,000 0.85
10. นายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์ 1,000,000 0.77
11. นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี 900,000 0.69
12. นายณรงค์ สาระสมบัติ 899,200 0.69
13. นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค 800,000 0.62
14. นายพิชชา ชัยวิเชียร 689,900 0.53
15. นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง 674,000 0.52
16. นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 655,000 0.50