ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 447
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float) 26.09

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ วันที่ 13/03/2562 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 511
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 56,875,100 43.75
2. นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 19,999,000 15.38
3. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.15
4. นายลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 4,850,000 3.73
5. นายธวัชชัย ชีวานนท์ 3,275,000 2.52
6. นายโกมล จีระวัฒนสุข 1,537,200 1.18
7. น.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,360,000 1.05
8. นายสุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์ 1,317,000 1.01
9. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 1,202,700 0.93
10. นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี 1,000,000 0.77
11. นายณรงค์ สาระสมบัติ 899,200 0.69
12. นายชัยรัตน์ เหล่าสุรสุนทร 867,100 0.67
13. นายเจษฎา สุขทิศ 850,000 0.65
14. นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค 850,000 0.65
15. นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ 801,900 0.62
16. นางศรัณภัค จงวิศาล 750,000 0.58
17. นายพิชชา ชัยวิเชียร 690,000 0.53
18. นายเลิศชัย เลิศรุ่งเรือง 674,000 0.52