ข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่อยู่ เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000270
โทรศัพท์ 02-619-2300
โทรสาร 02-619-2296
เว็บไซต์ www.asnbroker.co.th
ทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว 65,000,000 บาท
  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ : 130,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาทต่อหุ้น