โครงสร้างกลุ่มบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นแสดงดังแผนภาพต่อไปนี้