บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol: ASN
1.65 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,323
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 2,150
วันก่อนหน้า: 1.65
ราคาเปิด: 1.65
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.65 - 1.66
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.50 - 2.80


ปรับปรุงล่าสุด: 15 กรกฎาคม 2567

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งครั้งแรก ในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1.5 ล้านบาท

เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัยต่างๆ โดยมุ่งเน้นการประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ (Outsource Call Center) โดยบริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ซึ่งเป็น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน) ให้กับบริษัท ประกันวินาศภัยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจึงได้ เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจการขายประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง การโทรศัพท์ (Telemarketing) ที่มีแนวโน้มขยายตัวในแต่ละปี จากปริมาณรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ให้ความสำคัญในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุ และมีผลต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริโภคเอง ดังนั้น บริษัทจึงได้ขอใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงตั้งแต่ ปี 2548 และต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยัง การเป็นนายหน้าขายประกันชีวิต โดยซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เฟิร์สท เนชั่นนัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันในปี 2550 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด

ปัจจุบันบริษัทเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำภายในประเทศจำนวน 16 ราย และเป็นนายหน้าประกันชีวิตให้กับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำภายในประเทศจำนวน 3 ราย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกค้า พันธมิตร พนักงาน ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ดี

พันธกิจ

  • สร้างรูปแบบการดำเนินงานโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนดำเนินงาน
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  • สร้างบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเข้ากับทักษะเชิงดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัล
  • สร้างระบบบริการมาตรฐานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
  • สร้างพันธมิตรธุรกิจที่ดีสำหรับการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ร่วมกัน
  • สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเครื่องมือดิจิทัล

ข่าวสาร

เอกสารดาวน์โหลด

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยดาวน์โหลดข้อมูล ดังกล่าวด้านล่างนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพัชรินทร์ ธรรมแงะ

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 388 ชั้น 16 บี อาคารไอบีเอ็ม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400