ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน งบปี 61
31/12/2018
งบปี 62
31/12/2019
งบปี 63
31/12/2020
ไตรมาส3/64
30/09/2021
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 288.71 326.51 389.57 442.62
หนี้สินรวม 35.40 43.66 97.26 142.91
ส่วนของผู้ถือหุ้น 253.31 282.85 292.31 299.71
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00 65.00 78.00 93.60
รายได้รวม 138.28 159.61 145.72 108.72
กำไรสุทธิ 22.13 30.55 14.66 9.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.20 0.08 0.05