ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 290.77 272.77 288.71 326.51
หนี้สินรวม 36.73 33.59 35.40 43.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น 254.03 239.18 253.31 282.85
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 65.00 65.00 65.00 65.00
รายได้รวม 164.46 139.29 138.28 159.61
กำไรสุทธิ 27.84 8.74 22.13 30.55
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.07 0.17 0.20