ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งวดงบการเงิน งบปี 63
31/12/2020
งบปี 64
31/12/2021
งบปี 65
31/12/2022
งบปี 66
31/12/2023
ไตรมาส1/67
31/03/2024
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 389.57 597.92 568.82 557.70 550.33
หนี้สินรวม 97.26 292.54 271.97 263.86 255.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น 292.31 305.38 296.85 293.83 294.76
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 78.00 93.60 93.60 93.60 93.60
รายได้รวม 145.72 149.75 151.97 161.20 41.77
กำไรสุทธิ 14.66 14.80 5.17 1.98 0.93
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.08 0.03 0.01 0.00