ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์


วันที่ กิจกรรม เวลา สถานที่
2567
10 เมษายน 2567 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2566
05 เมษายน 2566 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2565
06 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2564
07 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลข 99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2563
30 มิถุนายน 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6A อาคารไอบีเอ็ม
เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2562
27 พฤศจิกายน 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล
11 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2561
26 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2561 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 2/2561 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2561 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 เมษายน 2561 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
2560
9 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2560 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 เมษายน 2560 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เวลา 10.00 น. ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล 
24 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2559 เวลา 14:10 - 15:10 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ในงาน SET in the City
2559
11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 3/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 1/2559 เวลา 14:10 – 15:10 น. ณ ห้อง 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย