ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 447
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float) 26.09

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 397
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 56,875,100 43.75
2. นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 19,999,000 15.38
3. น.ส. วรรณชนก วารุณประภา 18,400,000 14.15
4. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 5,000,000 3.85
5. นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 4,850,000 3.73
6. นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ 3,275,000 2.52
7. นาย โกมล จีระวัฒนสุข 1,694,100 1.30
8. นาย สุรชัย เอี่ยมอารยวิทย์ 1,400,000 1.08
9. น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,360,000 1.05
10. นาย เจษฎา สุขทิศ 1,300,000 1.00
11. นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ 1,080,000 0.83
12. นาย ชัยรัตน์ เหล่าสุรสุนทร 922,000 0.71
13. นาง พรภัค สุขทิศ 840,000 0.65
14. นาย เลิศชัย เลิศรุ่งเรือง 760,200 0.58
15. นาย ณรงค์ สาระสมบัติ 723,700 0.56
16. นาย พิชชา ชัยวิเชียร 690,000 0.53