ผู้ถือหุ้นรายใหญ่


ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 878
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float) 25.87

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 923
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. นาย ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง 82,460,184 44.05
2. นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง 28,798,560 15.38
3. น.ส. วรรณชนก วารุณประภา 26,496,000 14.15
4. นาย ลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์ 6,984,000 3.73
5. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 5,756,100 3.07
6. นาย ธวัชชัย ชีวานนท์ 4,716,000 2.52
7. นาย เจษฎา สุขทิศ 2,000,000 1.07
8. น.ส. อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,804,600 0.96
9. นาย โกมล จีระวัฒนสุข 1,425,944 0.76
10. นาย เลิศชัย เลิศรุ่งเรือง 1,225,488 0.65
11. นาง พรภัค สุขทิศ 1,200,000 0.64
12. นาย สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ 1,000,000 0.53