ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016

Year :
 


08 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
08 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
08 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
22 เมษายน 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์
11 เมษายน 2567
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1)
10 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
13 มีนาคม 2567
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 3/3)
13 มีนาคม 2567
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 2/3)
13 มีนาคม 2567
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 1/3)
12 มีนาคม 2567
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
12 มีนาคม 2567
เผนแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
01 มีนาคม 2567
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
22 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
21 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การงดจ่ายเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
21 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
15 มกราคม 2567
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
08 พฤศจิกายน 2566
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า
08 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566