ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016

Year :
 


17 กรกฎาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ ASN เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
15 กรกฎาคม 2563
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
14 กรกฎาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มิถุนายน 2563
แจ้งการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของบริษัท
20 พฤษภาคม 2563
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด
13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พฤษภาคม 2563
แจ้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
24 เมษายน 2563
แจ้งการคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลและคงอัตราจ่ายปันผลตามเดิมโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
23 เมษายน 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27 มีนาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนวันกำหนดจ่ายปันผล
06 มีนาคม 2563
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
02 มีนาคม 2563
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด (แก้ไข)
26 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
25 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด
25 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562