ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016

Year :
 


11 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ ASN เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
22 เมษายน 2564
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
20 เมษายน 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์
07 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เมษายน 2564
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
05 มีนาคม 2564
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
24 กุมภาพันธ์ 2564
การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 และจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด
24 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
18 มกราคม 2564
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)(แก้ไข 2 ไฟล์แนบ)
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)(แก้ไขไฟล์แนบ)