นโยบายการจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ / หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
- - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61 -
20/02/61 06/03/61 02/05/61 เงินปันผล 0.0615 บาท 01/01/60 - 31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/60 06/03/60 21/03/60 เงินปันผล 0.0423 บาท 01/01/60 - 15/02/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/60 06/03/60 21/04/60 เงินปันผล 0.1423 บาท 01/01/59 - 31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ