นโยบายการจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ / หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
- - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/66-31/12/66 -
22/02/66 08/03/66 25/04/66 เงินปันผล 0.0267 บาท 01/01/65 - 31/12/65 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
23/02/65 09/03/65 26/04/65 เงินปันผล 0.0801 บาท 01/01/64 - 31/12/64 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24/02/64 10/03/64 27/04/64 เงินปันผล 0.011111111111 บาท 01/01/63 - 31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
24/02/64 10/03/64 27/04/64 หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น 01/01/63 - 31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20/05/63 10/03/63 15/07/63 เงินปันผล 0.011111111111 บาท 01/01/62 - 31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
20/05/63 10/03/63 15/07/63 หุ้นปันผล  5 : 1 หุ้น 01/01/62 - 31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
- - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61 -
20/02/61 06/03/61 02/05/61 เงินปันผล 0.0615 บาท 01/01/60 - 31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/60 06/03/60 21/03/60 เงินปันผล 0.0423 บาท 01/01/60 - 15/02/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/02/60 06/03/60 21/04/60 เงินปันผล 0.1423 บาท 01/01/59 - 31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ