นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้รับเรื่อง

โทรศัพท์: 0 2494 8388

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล์: thawatchai@asnbroker.co.th

กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท
อีเมล์: wasana@asnbroker.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์: vanchanog@asnbroker.co.th


รายละเอียดผู้ร้องเรียน

รายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน

ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้


หรือนำส่งผ่านไปรษณีย์ถึง
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
มายัง บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16บี
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400