การประชุมผู้ถือหุ้น


เลือกปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2566 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี) รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติกรรมการทที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2567 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สิ่งที่่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แจ้งแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2565
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอหุ้นบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2560
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ