สารจากประธานกรรมการ


นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนั้นดีขึ้นจากปี 2559 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตร้อยละ 3.90 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดตั้งแต่ปี 2555 ปัจจัยหลักมาจากการบริโภคภายในประเทศซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่มาจากการเกษตร อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูง ส่วนการบริโภคภาคธุรกิจบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน รวมถึงการส่งออกซึ่งขยายตัว

ธุรกิจประกันภัยในปีที่ผ่านมามีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิตในตลาดภายในประเทศของทุกช่องทางการจัดจำหน่ายประมาณ 93,568 ล้านบาท และ 432,735 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.50 และ 6.40ตามลำดับ (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จากสำนักงาน คปภ.) จึงยังเป็นโอกาสที่บริษัทสามารถขยายกิจการด้วยการขายประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์และช่องทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ยังมีความเสี่ยงหลายเรื่องด้วยกัน เช่น อัตราของเบี้ยประกันภัยที่ลดลงในขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) กลับปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจประกันชีวิตบริษัทยังคงต้องแข่งขันกับบริษัทประกันชีวิตเองและธนาคาร ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนและความหลากหลายของฐานลูกค้าที่เป็นผู้ฝากเงินกับธนาคาร อีกทั้งลักษณะการขายประกันชีวิตยังคงต้องอาศัยวิธีการขายแบบพบหน้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มศักยภาพทั้งด้านตัวองค์กรและบุคลากรทั้งจำนวนคนและคุณภาพของบุคคลที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการบริการอื่น ๆ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านธุรกิจดิจิตอล เช่นการให้บริการแพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม OOHOO การเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนายหน้าประกันภัยอิสระผ่านแพลตฟอร์ม ASN PROMPT รวมถึงการลงทุนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขายเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขายประกันทางโทรศัพท์ให้มากขึ้น

สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 139.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.30 ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกันภัยรถยนต์ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัยแบบเฉพาะเจาะจงแห่งหนึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และสัญญาโครงการดังกล่าวได้มีการยกเลิกไปแล้วโดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 และรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิตสำหรับงานปีแรกลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา กำไรสุทธิมีจำนวน 8.74 ล้านบาท ลงลงร้อยละ 68.60 ปัจจัยหลักมาจากอัตราส่วนรายได้จากการดำเนินงานลดลงมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการที่ลดลงและค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจการให้บริการสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลและการปรับปรุงรายได้ค่าบริการอื่นพิเศษครั้งเดียวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้เริ่มประกอบธุรกิจฟินเทค ให้บริการจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending) ผ่านแพลตฟอร์ม DAINGERN.COM ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยคือบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งในไตรมาสที่ 4 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 12 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการจับคู่สินเชื่อซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทย่อยได้ให้บริการจับคู่สินเชื่อประเภทสิน เชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์เป็นจำนวนสัญญาทั้งสิ้น 340 สัญญา รวมเป็นจำนวนเงินต้น 65 ล้านบาท บริษัทย่อยยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจจับคู่สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมอัตราหนี้สูญ (Non Performing Loan) ให้อยู่ในระดับต่ำ โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทยังไม่มีหนี้สูญแต่อย่างใดควบคู่ไปกับการขยายตลาดเพื่อให้บริการลูกค้าที่มีความต้องการบริการทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และบริษัทมีแผนงานเปิดให้บริการสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการปล่อยกู้ผ่านแพลตฟอร์ม DAINGERN.COM ในปี 2561 อีกด้วย

นอกเหนือจากการบริหารงานเพื่อการเติบโตของบริษัทแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการถือปฏิบัติอย่างจริงจังกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สุดท้ายนี้ในนามบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกฝ่าย ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับลูกค้า พร้อมยึดมั่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในปีต่อ ๆ ไป