คณะกรรมการบริษัท


ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2532 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
  สาขาการสอบบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2546 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 31/2003
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2548 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 34/2005
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2551 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP รุ่น 23/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2546 วุฒิบัตรหลักสูตร Director Diploma Award
  รุ่น 11/2003
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
  บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2540-2554 กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

 • ปี 2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

องค์กรอื่น

 • ปี 2543-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษภาควิชาการสอบบัญชี
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปี 2535-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วนการถือหุ้น

 • ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2548 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 32/2005
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2554 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 92/2011
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2558–ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2555–2557 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548–ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548–2557 กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

 • ปี 2558-2559 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด
 • ปี 2551-2554 กรรมการ
  บริษัท เอ ซี เอส เซอร์วิสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ปี 2543-ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท เบสท์ ฟิวชั่น จำกัด
 • ปี 2541-2554 กรรมการ
  บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
 • ปี 2540-2554 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท รัชดา อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 53,895,000 หุ้น (ร้อยละ 41.457)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2557 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 110/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548–2558 กรรมการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548–2558 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2558–ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2550–2558 กรรมการ
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2544–ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 4,275,000 หุ้น (ร้อยละ 3.29)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2551 ประกาศนียบัตร หลักสูตรDCP รุ่น 100/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2558–ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558–ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2555–2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

 • ปี 2559–ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไซคลิ่งคลาวด์ จำกัด
 • ปี 2548–2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 3 มิถุนายน 2548

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  Shenandoah University, Virginia สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 18,400,000 หุ้น (ร้อยละ 14.15)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2557 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 110/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2548–ปัจจุบัน     กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558–ปัจจุบัน    รักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550–ปัจจุบัน    กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2544–ปัจจุบัน   กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ปี 2543–ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท 43 เค จำกัด
 • ปี 2542–2548 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  บริษัท ไทยแซ็ท จำกัด

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 128/2016
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2539 – 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2535 - 2538 ผู้จัดการสาขา
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ไม่มี

องค์กรอื่น

 • ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 373,000 หุ้น (ร้อยละ 0.29)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2559 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan-HRP รุ่น 10/2016
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 128/2016
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ปี 2558 หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 – 2558 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
  บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

 • ไม่มี

องค์กรอื่น

 • ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 5 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

 • ไม่มี

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2556 ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 100/2013
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2557 – 2559 กรรมการ
  บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 – 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

 • ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท แฮปปี้ เวเคชั่น จำกัด
 • ปี 2558 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท เอเอ อีเลคทริ ไล จำกัด
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
  เอ็มพีเรียล เพาวเวอร์ ลิมิเต็ด (ประเทศมาเลเซีย)
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ จำกัด
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

องค์กรอื่น

 • ไม่มี