คณะผู้บริหาร


ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 53,895,000 หุ้น (ร้อยละ 41.457)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2557 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 110/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548–2558 กรรมการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548–2558 กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2558–ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2550–2558 กรรมการ
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2544–ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 4,275,000 หุ้น (ร้อยละ 3.29)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2551 ประกาศนียบัตร หลักสูตรDCP รุ่น 100/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2558–ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558–ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2555–2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

 • ปี 2559–ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท ไซคลิ่งคลาวด์ จำกัด
 • ปี 2548–2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 3 มิถุนายน 2548

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  Shenandoah University, Virginia สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 18,400,000 หุ้น (ร้อยละ 14.15)

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ

 • ปี 2557 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 110/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2548–ปัจจุบัน     กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558–ปัจจุบัน    รักษาการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550–ปัจจุบัน    กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 • ปี 2544–ปัจจุบัน   กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
  บริษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ปี 2543–ปัจจุบัน กรรมการ
  บริษัท 43 เค จำกัด
 • ปี 2542–2548 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  บริษัท ไทยแซ็ท จำกัด

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2559

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • 500 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
 • ปี 2557 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  บริษัท เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 – 2557 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส
  สำนักงาน เอเอ็มที แอนด์ แอสโซซิเอส

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ไม่มี

องค์กรอื่น

 • ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2559

วุฒิการศึกษาสูงสุด

 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น

 • ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
  บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 ผู้จัดการแผนกประเมินผลงาน
  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
 • ปี 2548 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  บริษัท ไทย วี พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

บริษัทอื่น

 • ไม่มี

องค์กรอื่น

 • ไม่มี