ข่าว


group newsroom_press

เอเอสเอ็น พร้อมขายไอพีโอ 60 ล.หุ้น ขยายงาน-เพิ่มยอด

ย้อนกลับ25 กุมภาพันธ์ 2559

ทันหุ้น - "เอเอสเอ็น โบรเกอร์" เตรียมยื่นไฟลิ่ง 15 ธันวาคม 2558 เตรียมขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.25 บาท "ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา" ที่ปรึกษาทางการเงินเผยระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ รองรับการเติบโตในอนาคต

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้บ เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.077 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ปัจจุบัน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ นายหน้า ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์และประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียนจำนวน 65 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงรองรับแผนการขยายกิจการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลระบบไอทีที่สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอการปิดการขายได้มากขึ้นด้วย

นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2558 เบี้ยประกันรับรวมของบริษัทเติบโตใกล้เคียงเป้าหมาน แม้ที่ผ่านมาจะเผชิญการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังจะยังไม่สดใส แต่บริษัทได้เตรียมความพร้อม โดยส่วนหนึ่งคือการจับมือ 5 พันธมิตรเพื่อจัดหาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการใหม่ๆ ที่เป็นสินค้าเฉพาะที่เหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของ เอเอสเอ็น และพันธมิตรซึ่งทำให้บริษัท บรรลุเป้าหมายความสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว

ผลประกอบการรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 118 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 110 ล้านบาท และ 49 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.73 เท่า

ที่มา: ทันหุ้น