ข่าว


group newsroom_press

ASN เริ่มยื่นไฟลิ่งเข้า mai ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น

ย้อนกลับ25 กุมภาพันธ์ 2559

เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ยื่นไฟลิ่ง เตีรยมขาย IPO 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.25 บาท เข้าเทรดใน mai ระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายบริการ รองรับการเติบโตในอนาคต ส่วนช่วง 9 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์รี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อ วันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.077 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เอเอสเอ็นฯ ทำธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต มีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด มีจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมถึงรองรับแผนการขยายกิจการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลระบบไอทีที่สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากขึ้นด้วย

"ธุรกิจโบรกเกอร์เป็นธุรกิจที่มีช่องทางการเติบโตอีกมาก เอเอสเอ็น จึงเตรียมตัวระดมทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขยายจำนวนพนักงานขาย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น เพื่อบริษัท เอเอสเอ็น จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำที่มีการบริหารงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภค" นางสาวปิ่นมณี กล่าว

นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อต้องการระดมทุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต

ด้านผลประกอบการในปี 2557 บริษัทมีเบี้ยรับรวม 887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.17% จากปี56 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 153 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท

ขณะที่ผลประกอบการรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 118 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 110 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.78 เท่า

ที่มา: ข่าวหุ้น