ข่าว


group newsroom_press

"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น

ย้อนกลับ25 กุมภาพันธ์ 2559

"เอเอสเอ็นโบรกเกอร์" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ60ล้านหุ้น เข้าเทรดใน mai

ผู้จัดการรายวัน360องศา - "เอเอสเอ็น โบรเกอร์" ยื่นไฟลิ่ง 15 ธ.ค. 58 เตรียมขายไอพีโอ 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.25 บาท หวังเข้าเทรดใน mai ที่ปรึกษาการเงินเผยระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ รองรับการเติบโตในอนาคตขณะที่ผู้บริหาร ASN ประกาศพร้อมเผชิญหน้าความท้าทายเติบโตท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณพนา กรรมการผู้จัดการ ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอด ไวเซอร์รี่ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูบ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2558 เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือ 23.077% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอการหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ปัจจุบัน บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิตมีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท โดยทุนที่ออกจำหน่าย และชำระแล้วทั้งหมดมี 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

นายธวัชชัย ชีวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ครั้งนี้ เพื่อต้องการระดมทุนในการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิตที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคต

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2558 เบี้ยประกันรับรวมของบริษัทฯ ยังคงเติบโตใกล้เคียงเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมา จะเผชิญต่อความท้าทายเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังจะยังไม่สดใสก็ตามแต่บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมที่จะรับมือต่อสถานการณ์ โดยส่วนหนึ่งคือการจับมือ 5 พันธมิตรเพื่อจัดหาธุรกิจและผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการใหม่ๆ ที่เป็นสินค้าเฉพาะที่เหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเอเอสเอ็น และพันธมิตรซึ่งทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม ด้านผลประกอบการปี 2557 นั้น บริษัทฯ มีเบี้ยรับรวม 887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.17% จากปี 2556 โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 153 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท ขณะผลประกอบการรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทั้งสิ้น 118 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 110 ล้านบาท และ 49 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.78 เท่า

ที่มา: ผู้จัดการ