ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข่าว:

By Year : Latest  |  All  |   2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016

Year :
 


12 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)(แก้ไข 2 ไฟล์แนบ)
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)(แก้ไขไฟล์แนบ)
11 พฤศจิกายน 2563
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
11 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
17 กรกฎาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ ASN เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
16 กรกฎาคม 2563
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
15 กรกฎาคม 2563
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
14 กรกฎาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์
30 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 มิถุนายน 2563
แจ้งการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของบริษัท
20 พฤษภาคม 2563
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด
13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
13 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
13 พฤษภาคม 2563
แจ้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
<<< <
/ 2
>>>